Z historii parafii...


Według miejscowych przekazów ostatni książę halicki Bolesław Jerzy Trojdenowicz, w obawie o swoje życie (jak się okazało słusznej, zamordowano go bowiem w 1340 r.) usunął się ze stołecznych ośrodków swojego państwa i osiadł w Sanoku.

Nadał osadzie prawa miejskie (w roku 1339) oraz założył kilka wsi, m.in. w dolinie Potoku Różowego.

Były to Jurowce, które swoją nazwę wzięły od imienia księcia (książę miał tutaj swój dwór, do którego zjeżdżał na polowania), Czerteż, który swoją nazwę wziął od ruskiego słowa "czerteżnyki" tj. rzemieślnicy (tutaj książę osadził rzemieślników obsługujących dwór książęcy) oraz Kostarowce, które swoją nazwę wzięły od określenia "kostyhrowci" - gracze w kości, komicy, artyści.

Pierwszym dokumentem pisanym, w którym występuje nazwa Kostarowce jest akt uposażenia obejmującej kilka wsi parafii w Strachocinie, wystawiony w roku 1390.

W akcie tym wymieniony jest kościół wybudowany "na polach wsi Kostarowce", zaś ofiarowane proboszczowi "jeden łan frankońskiej miary ziemi przysposobionej i wykarczowanej oraz pole położone z tyłu za wymienionym kościołem" także znajdowały się na terenie Kostarowiec.

Wzmianka o pierwszej kostarowskiej cerkwi pochodzi z roku 1440.

Obecną, drewnianą, pw. Św. Symeona Słupnika (Szymona Słupnika) wybudowano w roku 1872. Po wysiedleniu greko-katolickich mieszkańców, została ona przekazana parafii strachockiej.

Do niedawna pełniła funkcję kościoła filialnego parafii w Strachocinie i nosi (dekretem ks. kard. Wyszyńskiego) wezwanie Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Budowa trójdzielna, zestawiona z kwadratowych członów składa się z zamkniętego trójbocznie prezbiterium, szerszej nawy, babińca zwieńczonego czworoboczna wieżą i przedsionka poprzedzającego budowlę od zachodu.

Przerobione w 1931 roku dachy zdobią nad nawą i prezbiterium dwie wieżyczki sygnaturek o kopulastych, krytych blachą hełmach. Wewnątrz zachowało się oryginalne wyposażenie, w tym ikonostas z XIX wieku.

W 1987 roku cerkiew została rozbudowana...

© 2013 Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny
38-500 Kostarowce 6